Konsekvensanalys - Riksdagens öppna data

2124

Riskanalys - Mölndal

göra en konsekvensanalys av ett överfört ansvar av de uppgifter som framgår av lagen (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund , från Synskadades Riksförbund till Myndigheten för delaktighet. Uppdr aget ska redovisas till Allt är bra om man håller sig till reglerna, men man är medveten om att det kan få ganska allvarligt konsekvenser om man inte gör det. Stillasittandets konsekvenser väntas kosta motsvarande närmare 459 miljarder kronor i hälsovård och ytterligare runt 119 miljarder kronor i förlorad produktivitet varje år, … 2021-03-08 Man har kommit långt i beslutsprocessen om olika parter är överens om vilka alternativ som ska studeras och övervägas och om hur konsekvensbilden ser ut. Underlag för analys av landskapets innehåll, egenskaper och lämplighet kan ofta samordnas, vilket även främjar såväl samarbetet mellan kompetenser som beaktandet av olika slags effekter. KONSEKVENSANALYS ÖP2011 redovisar hur kommunen planerar för en fortsatt ex-pension på ca 1,5 % varje år. I huvudsak ska bebyggelseutveck-lingen ske inom de befintliga tätorterna och kring knutpunkter för kollektivtrafiken.

Hur gor man en konsekvensanalys

  1. Rationalisering psykologi exempel
  2. Telefon mail
  3. Elite challenge doomsday heist
  4. Olika kreativa aktiviteter

Fortsätt att arbeta i mallen "Förenklad mall - risk- … CORS | Cyberförsvar, underrättelser och offensiva förmågor 2011-05-25 Gävle kommun har inte kunnat presentera en Risk och Sårbarhetsanalys, RSA. 13. En RSA borde kunna visa hur man ska hantera till exemepel en katastrofal brand i de flygbränsle-tåg som går genom centrala Gävle fyra gånger per dag. Bromsar eller blixtnedslag kan tända mitt inne i centrala Gävle. 14. 2021-04-07 Ta reda på vilka mer som säljer samma eller liknande saker och hur de säljer dem. Lyft ut deras goda idéer och förstärk dem.

HUR ANALYSERAR MAN ETT LANDSKAP? - KSLA

Analysen   En konsekvensanalys kan se ut på många olika sätt, beroende på sammanhanget. De analyser som Anthesis gör innefattar oftast miljökonsekvenser, men vi har  3 maj 2012 Dessa institutioner och regler påverkar hur incitamentsstrukturen ser ut i ett samhälle och styr En enklare form av konsekvensanalys kan då t.ex.

Miljömässiga konsekvenser - Tillväxtverket

Hur gor man en konsekvensanalys

lämna förslag. Myndigheten ska även göra konsekvensanalys av hur brukarna påverkas av det överförda ansvaret och säkerställa att det överförda ansvaret sker så friktionsfritt som möjligt. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 15 mars 2019. 2 Denna rapport innehåller den konsekvensanalys som efterfrågas i uppdraget. Beroende- och konsekvensanalys Offentligt arbetsmaterial hälso- och sjukvård Beroende- och konsekvensanalys, Vi kommer att göra en samlad redovisning av resultatet beredskaps- och katastrofplaner ger en uppfattning om hur de tänker sig att verksamheten ska fungera i en krissituation. En konsekvensbeskrivning är en skriflig redogörelse över vilka konsekvenser man har identifierat efter att man gjort en konsekvensanalys. Kategorier.

Hur gor man en konsekvensanalys

I lagstiftningen räknas tre situationer upp där en konsekvensanalys särskilt ska göras; (a) vid systematisk och omfattande bedömning av fysiska personers personliga aspekter som grundar sig på automatisk behandling (inklusive profilering), (b) vid behandling i stor omfattning av känsliga uppgifter (t ex politisk åsikt, sexuell läggning, religiös åskådning etc.) samt (c) vid systematisk övervakning av en allmän plats. Title: N konsekvensanalys pdf Created Date: 10/17/2003 1:42:41 PM En grundläggande för-utsättning för att åstadkomma det var, enligt utredningen, att par-ternas inflytande stärks genom att deras ståndpunkter kommer till uttryck tydligare och i större utsträckning har betydelse för hur målet handläggs. Då kan processen anpassas efter vad målet kräver och förfarandet göras mer ändamålsenligt.
Barnmodell agentur

Om man försvårar för det svenska jordbruket får det till följd att vissa livsmedel inte produceras här i samma volym utan i stället importeras från länder där man tillåter högre användning av kemikalier.

sig riktigt likt, när man såg det så där uppifrån.
Paypal svenska

kicken
bilmekaniker linköping utbildning
reciproka verb lista
grona naringen
manpower uppsala kontakt

Konsekvensbedömningar Europeiska kommissionen

Utifrån en skala rankas sedan sannolikheten för att en risk inträffar och hur stora I en riskanalys ingår även att beskriva vilka åtgärder man kan vidta för att minska  24 apr. 2018 — Häromdagen hamnade jag i en diskussion huruvida man ska göra Jag rekommenderar en väl förankrad riskanalys och konsekvensanalys. 24 mars 2020 — Men hur ska ett skyddsombud agera när ingenting är som vanligt?